Regularne przeglądy to najważniejszy składnik właściwej eksploatacji urządzeń , dzięki któremu weryfikowany jest ich stan, a minimalizowane skutki usterek. Dzięki nim można uniknąć poważnych uszkodzeń i związanych z nimi wysokich kosztów napraw. Zważywszy na wysokość poniesionych kosztów racjonalne jest zadbanie o jego stałą funkcjonalność, która daje użytkownikom i właścicielom obiektu odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Wykaz najważniejszych obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229 z późn. zm.);
  • Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1230 z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. nr 54 poz. 259);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności
  • kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób upoważnionych do ich przeprowadzania (Dz. U. nr 15 poz. 69 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w zakresie BHP (Dz. U. nr 62 poz. 285)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)
  • Polska Norma dotycząca konserwacji hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i płaskoskładanym. Stałe urządzenia gaśnicze. ( PN-EN 671-3 )